امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده عمومی کشتارگاه تبریز

آگهی مزایده عمومی کشتارگاه تبریز سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان نسبت به مزایده ها به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده عمومی به شرح جدول زیراقدام نماید .
شنبه 21 اسفند 1400

مزایده های عمومی – نوبت دوم

مزایده های عمومی – نوبت دوم سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم ، نسبت به انجام امور ذیل بمدت یک سال شمسی از طریق مناقصه و مزایده اقدام نماید .
شنبه 16 بهمن 1400

مزایده های عمومی – نوبت دوم

مزایده های عمومی – نوبت دوم سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم ، نسبت به انجام امور ذیل بمدت یک سال شمسی از طریق مناقصه و مزایده اقدام نماید .
شنبه 16 بهمن 1400

5 مزایده عمومی – نوبت اول در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

5 مزایده عمومی – نوبت اول در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی (خرخره ، زردپی و مغز نخاعی گاوی)،فروش آلایش حرام (نرینه گاوی وگوسفندی)،واگذاری سالن ذوب پیه به همراه تجهیزات داخل سازمان و واگذاری محل استخوان گیری CS داخل سازمان،واگذاری محل استخوان گیری P3 داخل سازمان بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
سه شنبه 28 دي 1400

مزایده عمومی – نوبت اول

فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان

فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و دوم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
سه شنبه 7 دي 1400

مزایده عمومی – نوبت اول

فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی)

فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی) سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و سوم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی) استحصالی از کشتار روز به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
دوشنبه 6 دي 1400

مزایده عمومی – نوبت اول

واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت

واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و یکم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید .
دوشنبه 6 دي 1400

مزایده عمومی – نوبت اول

واگذاری سالن خدمات بسته بندی

واگذاری سالن خدمات بسته بندی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یک جلسه شماره بیستم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری سالن خدمات بسته بندی بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
دوشنبه 6 دي 1400

آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم

واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی

واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد. به استناد بند دوم جلسه شماره بیست و یک هیئت مدیره سازمان ، نسبت به واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال شمسی اقدام نماید .
دوشنبه 29 آذر 1400

مزایده عمومی – نوبت دوم

واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی

واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یکم جلسه شماره بیست و یک مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.
دوشنبه 29 آذر 1400