امروز
يکشنبه
بهمن 1399
5
قمری:11 جمادى الثانية 1442

میلادی:24 ژانویه 2021
 
تاریخ : يکشنبه 30 آذر 1399     |     کد : 186

آگهی مزایده

واگذاری اجاره محل ذوب پیه به همراه تجهیزات در محوطه سازمان

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند 3 جلسه 10 مورخه 01/09/1399مصوبه هیئت مدیره سازمان اجاره محل ذوب پیه به همراه تجهیزات در محوطه سازمان بمدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

   سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند 3 جلسه  10 مورخه 01/09/1399مصوبه هیئت مدیره سازمان اجاره محل ذوب پیه به همراه تجهیزات در محوطه سازمان بمدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی  واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ تحویل مدارک :روزشنبه مورخ09/10/1399
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک:ساعت 12 روزیکشنبه مورخ 21/10/1399
تاریخ بازگشایی مدارک:ساعت 13/30 رویکشنبه مورخ21/10/1399
سپرده شرکت در مزایده 900000000ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد
مبلغ پایه اجاره محل موضوع مزایده ماهانه 1500000000 ریال می باشد.
 


PDF چاپ چاپ