امروز
شنبه
بهمن 1399
4
قمری:10 جمادى الثانية 1442

میلادی:23 ژانویه 2021
 
تاریخ : دوشنبه 1 دي 1399     |     کد : 188

آگهی مزایده عمومی

واگذاری فروش آلایش غیر خوارکی روده تلخ گاوی استحصالی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند 3 جلسه 10 مورخه 01/09/1399مصوبه هیئت مدیره سازمان فروش آلایش غیر خوارکی روده تلخ گاوی استحصالی از کشتار روز سازمان بمدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ تحویل مدارک :روزپنجشنبه مورخ04/10/1399
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک:ساعت 12 روزسه شنبه مورخ 16/10/1399
تاریخ بازگشایی مدارک:ساعت  13/30روزسه شنبه مورخ16/10/1399
سپرده شرکت در مزایده 600000000ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد
مبلغ پایه به ازای فروش هر عدد روده تلخ گاوی 400000 ریال می باشد.


PDF چاپ چاپ