امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : سه شنبه 30 شهريور 1400     |     کد : 240

آگهی مزایده عمومی

اجاره محل سالن آلایش خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد دستور شماره 65 - 5509 صادره از قائم مقام محترم شهردار تبریز بتاریخ 1400/6/10، نسبت به اجاره محل سالن آلایش خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد دستور  شماره 65 - 5509 صادره از قائم مقام محترم شهردار تبریز بتاریخ 1400/6/10، نسبت به اجاره محل سالن آلایش خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید .جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ شروع تحویل مدارک : روز سه شنبه مورخ1400/6/3
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک : ساعت 12 روزشنبه مورخ 1400/7/10
تاریخ بازگشایی مدارک : ساعت 30/12 روز شنبه مورخ 1400/7/10
سپرده شرکت در مزایده 78000000 ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.
مبلغ پایه مزایده : برای هر ماه اجاره محل13000000ریال برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری برآورد می گردد.
 
 
 


PDF چاپ چاپ