امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 12 مهر 1400     |     کد : 243

آگهی مزایده عمومی- نوبت اول

اجاره محل سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد دستور شماره 65 - 5508 صادره از قائم مقام محترم شهردارتبریز بتاریخ 1400/6/10، نسبت به اجاره محل سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد دستور  شماره 65 - 5508 صادره از قائم مقام محترم شهردارتبریز بتاریخ 1400/6/10، نسبت به اجاره محل سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید .جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ شروع تحویل مدارک : روز دوشنبه مورخ 1400/7/12
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک : ساعت 12 روزیکشنبه مورخ 1400/7/25
تاریخ بازگشایی مدارک : ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1400/7/25
سپرده شرکت در مزایده 69000000 ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.
مبلغ پایه مزایده : برای هر ماه اجاره محل115000000 ریال برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری برآورد می گردد.
 


PDF چاپ چاپ