امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 29 آذر 1400     |     کد : 251

مزایده عمومی- نوبت دوم

واگذاری سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند سوم جلسه شماره بیست و یک مصوبه هیئت مدیره سازمان ، نسبت به واگذاری سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند سوم جلسه شماره بیست و یک مصوبه هیئت مدیره سازمان ، نسبت به واگذاری سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید .جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ شروع تحویل مدارک : روز شنبه مورخ1400/09/27
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک : ساعت 12 روزدوشنبه مورخ 1400/10/06
تاریخ بازگشایی مدارک : ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1400/10/06
سپرده شرکت در مزایده 84000000 ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.
مبلغ پایه مزایده : برای هر ماه مبلغ 140000000 ریال برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری برآورد می گردد.
 


PDF چاپ چاپ