امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 29 آذر 1400     |     کد : 253

آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم

واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد. به استناد بند دوم جلسه شماره بیست و یک هیئت مدیره سازمان ، نسبت به واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال شمسی اقدام نماید .

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد. به استناد بند دوم جلسه شماره بیست و یک هیئت مدیره سازمان ، نسبت به واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال شمسی اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید .جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ شروع تحویل مدارک : روز شنبه مورخ 1400/09/27
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک: ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/10/06
تاریخ بازگشایی مدارک: ساعت 30/13 روز دوشنبه مورخ 1400/10/06
سپرده شرکت در مزایده 96000000ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد
مبلغ پایه مزایده : برای هر ماه مبلغ  160000000ریال برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
 


PDF چاپ چاپ