امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 6 دي 1400     |     کد : 257

مزایده عمومی – نوبت اول

فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی)

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و سوم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی) استحصالی از کشتار روز به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و سوم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی) استحصالی از کشتار روز به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید .جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ شروع تحویل مدارک : روز چهارشنبه مورخ 1400/10/8
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک : ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20
تاریخ بازگشایی مدارک : ساعت 00/14 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20
سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 1026000000 ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.
مبلغ پایه مزایده : مبلغ 450000 ریال بازای هر عدد روده تلخ بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.


PDF چاپ چاپ