امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : سه شنبه 28 دي 1400     |     کد : 259

5 مزایده عمومی – نوبت اول در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی (خرخره ، زردپی و مغز نخاعی گاوی)،فروش آلایش حرام (نرینه گاوی وگوسفندی)،واگذاری سالن ذوب پیه به همراه تجهیزات داخل سازمان و واگذاری محل استخوان گیری CS داخل سازمان،واگذاری محل استخوان گیری P3 داخل سازمان بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم ، نسبت به انجام امور ذیل بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید. جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
 ردیف  عنوان مزایده  قیمت پایه به ریال براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال آخرین مهلت دریافت
پاکتها
زمان بازگشایی پاکتها   شماره حساب بانکی جهت واریز سپرده شرکت در مزایده ها
1  فروش آلایش غیر خوراکی (خرخره ، زردپی و مغز نخاعی گاوی)  مبلغ 220000 ریال بازای هر کیلو گرم برای کل اقلام  مبلغ 350000000 ریال ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 ساعت 12/30 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 1135301142801 بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
2  فروش آلایش حرام (نرینه گاوی وگوسفندی) مبلغ 1100000 ریال هر کیلو گرم نرینه گاوی و مبلغ 200000ریال بازای هر کیلو دنبلان گوسفندی مبلغ 000/000/700 ریال برای نرینه گاوی و مبلغ 000/000/100ریال برای دنبلان گوسفندی . ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 1135301142801 بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
3  واگذاری سالن ذوب پیه به همراه تجهیزات داخل سازمان مبلغ 2600000000ریال بازای هر ماه  مبلغ 1560000000 ریال ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 ساعت 13/30 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 1135301142801 بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
4 واگذاری محل استخوان گیری CS داخل سازمان مبلغ 4000 ریال بازای هر کیلو گرم استخوان گیری بعنوان بهاء خدمات مبلغ 100000000ریال ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 ساعت 00/14 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 1135301142801 بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
5 واگذاری محل استخوان گیری P3 داخل سازمان مبلغ 4000 ریال بازای هر کیلو گرم استخوان گیری بعنوان بهاء خدمات مبلغ 150000000ریال ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 1400/11/5 1135301142801 بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
 
 
 


PDF چاپ چاپ