امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : شنبه 16 بهمن 1400     |     کد : 261

مزایده های عمومی – نوبت دوم

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم ، نسبت به انجام امور ذیل بمدت یک سال شمسی از طریق مناقصه و مزایده اقدام نماید .

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدراک از تاریخ نشر آگهی بمدت 10 روز کاری به محل سازمان به آدرس : جاده تبریز آذرشهر- بعد از پلیس راه- جنب پل هوایی دوم- جاده پیاذر- بعد از دهستان تازه کند مراجعه فرمایند :

 
 ردیف    عنوان مزایده / مناقصه  قیمت پایه به ریال براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ سپرده شرکت در مزایده یا مناقصه به ریال  آخرین مهلت دریافت پاکت  زمان بازگشایش پاکت  شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مزایده
  1  مزایده واگذاری دستگاه شکمبه شوی گاوی داخل سالن کشتار سازمان  مبلغ 17000 ریال بازای هر راس گاوی  
و بازای هر راس گوسفندی مبلغ  000/2 ریال
 جمعا به مبلغ 48000000ریال ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 1400/12/4 ساعت 12/30 روز چهارشنبه مورخه 1400/12/4 1135301142801 بانک سپه شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه تبریز
  2  مزایده اجاره سالن رستوران داخل سازمان  مبلغ 140000000 ریال بازای هر ماه  مبلغ 84000000 ریال ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 1400/12/4 ساعت 13 روز چهارشنبه مورخه 1400/12/4  
    1135301142801 بانک سپه شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه تبریز
  3  مزایده واگذاری سالن کله پاک کنی گاوی  مبلغ 40000 ریال بازای هر راس گاو مبلغ 72000000 ریال ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 1400/12/4 ساعت 13/30 روز چهارشنبه مورخه 1400/12/4 1135301142801 بانک سپه شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه تبریز
  4   مزایده واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی داخل سازمان   مبلغ 20000 ریال بازای هر راس گاوی و مبلغ 2000 ریال بازای هر راس گوسفندی  جمعا به مبلغ 45000000 ریال ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 1400/12/4 ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 1400/12/4 1135301142801 بانک سپه شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه تبریز
 
 


PDF چاپ چاپ