امروز
پنجشنبه
آبان 1399
1
قمری:05 ربيع الأول 1442

میلادی:22 اکتبر 2020
 
  برچسب شده با

برچسب شده با مزایده

مزایده عمومی نوبت اول واگذاری محل ذوب پیه سازمان

مطالب/ مزایده عمومی نوبت اول واگذاری محل ذوب پیه سازمان

                           
      مزایده عمومی نوبت اول واگذاری محل ذوب پیه سازمان سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظردارد به استناد آیین نامه معاملاتی و دستور العمل شماره 5/34140 معاونت مالی واقتصادی شهرداری کلانشهر تبریز ، محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود درمحوطه سازمان واقع درروستای تازه کند بخش خسروشهر را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یکسال واگذار نماید.
پنجشنبه 25 مهر 1398
آگهی مزایده عمومی نوبت اول واگذاری محل ذوب پیه سازمان

مطالب/ آگهی مزایده عمومی نوبت اول واگذاری محل ذوب پیه سازمان

                           
      آگهی مزایده عمومی نوبت اول واگذاری محل ذوب پیه سازمان   سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظردارد به استناد آیین نامه معاملاتی و دستور العمل شماره 5/34140 معاونت مالی واقتصادی شهرداری کلانشهر تبریز ، محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود درمحوطه سازمان واقع درروستای تازه کند بخش خسروشهر را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یکسال بشرح زیر واگذار نماید
پنجشنبه 25 مهر 1398
مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) نوبت سوم

مطالب/ مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) نوبت سوم

                           
      مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) نوبت سوم سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک بیست و دومین صورتجلسه مورخ 97/07/11 هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (دنبلان و نرینه) استحصالی از کشتار روزانه اقدام نماید
چهارشنبه 3 بهمن 1397
مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) نوبت سوم

مطالب/ مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) نوبت سوم

                           
      مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) نوبت سوم سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک بیست و دومین صورتجلسه مورخ 97/07/11 هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (دنبلان و نرینه) استحصالی از کشتار روزانه اقدام نماید
چهارشنبه 3 بهمن 1397
مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه)

مطالب/ مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه)

                           
      مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک بیست و دومین صورتجلسه مورخ 97/07/11 هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (دنبلان و نرینه) استحصالی از کشتار روزانه اقدام نماید
شنبه 12 آبان 1397
مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه)

مطالب/ مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه)

                           
      مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک بیست و دومین صورتجلسه مورخ 97/07/11 هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (دنبلان و نرینه) استحصالی از کشتار روزانه اقدام نماید
شنبه 12 آبان 1397
آگهی مزایده رستوران موجود در محوطه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

مطالب/ آگهی مزایده رستوران موجود در محوطه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

                           
      آگهی مزایده رستوران موجود در محوطه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یک ، یازدهمین صورتجلسه مورخ 97/04/06 هیات مدیره محترم سازمان ، رستوران موجود در محوطه سازمان را با تجهیزات و لوازم موجود برای تامین صبحانه پرسنل خود و پذیرایی از مراجعه کنندگان بصورت اجاره برای مدت یک سال واگذار نماید.
پنجشنبه 25 مرداد 1397
آگهی مزایده محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

مطالب/ آگهی مزایده محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

                           
      آگهی مزایده محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند دو، یازدهمین صورتجلسه مورخ 97/04/06 هیات مدیره محترم سازمان ، محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان واقع در روستای تازه کند بخش خسروشاه را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یک سال واگذار نماید.
پنجشنبه 25 مرداد 1397
مزایده فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا)

مطالب/ مزایده فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا)

                           
      مزایده فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا) سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند دوم سی و یکمین صورتجلسه مورخ 95/9/3هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا) استحصالی از کشتار روزانه اقدام نماید.
سه شنبه 30 آذر 1395
مزایده فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا)

مطالب/ مزایده فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا)

                           
      مزایده فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا) سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند دوم سی و یکمین صورتجلسه مورخ 3/9/95هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا) استحسالی از کشتار روزانه اقدام نماید.
سه شنبه 30 آذر 1395